1
obywatel
przedsiebiorca
instytucja

2
Wybierz usługę
pupil

Witaj nieznajomy! Aby załatwić sprawę:

  • 1 Wybierz usługę dla obywateli, przedsiębiorców lub instytucji i urzędów
  • 2

    Wybierz rodzaj usługi z katalogu usług

  • 3

    Wybierz jednostkę, w której chcesz załatwić sprawę wybierz jednostkę »

  • 4 Zaloguj się do systemu używając formularza na górze strony
  • 5 Wypełnij, podpisz elektronicznie i wyślij formularz

Szanowni Państwo


Pragniemy poinformować, iż decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dniem 1 czerwca 2018r. Cyfrowy Urząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przestanie świadczyć usługi skrzynki podawczej Jednostek Samorządu Terytorialnego z Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)


Tożsamość administratora


Administratorem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie, mające siedzibę w Olsztynie (10-562) przy ul. Emilii Plater 1 – odpowiada za zapewnienie funkcjonowania platformy Cyfrowy Urząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Dane kontaktowe administratora


Z administratorem – Marszałkiem Województwa – można skontaktować się poprzez adres e-mail bip@warmia.mazury.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.


Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych


Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail iod@warmia.mazury.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych


Cele przetwarzania i podstawa prawna


Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji wybranych usług udostępnionych na platformie Cyfrowego Urzędu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz przepisów właściwych dla poszczególnych usług udostępnionych na platformie Cyfrowego Urzędu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych


Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane urzędom lub instytucjom, które świadczą wybrane przez Panią/Pana usługi udostępnione na platformie Cyfrowego Urzędu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Okres przechowywania danych


Dane będą przetwarzane bezterminowo.


Prawo do ograniczenia przetwarzania


Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.


Prawa podmiotów danych


Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.


Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego


Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86


Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych


Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować wybraną usługę na platformie Cyfrowego Urzędu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji takiej usługi.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych.