1
obywatel
przedsiebiorca
instytucja

2
Wybierz usługę

Regulamin świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną z wykorzystaniem Cyfrowego Urzędu Województwa Warmińsko - Mazurskiego

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Cyfrowego Urzędu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (zwanego w skrócie Cyfrowy Urząd) – skrzynki podawczej Jednostek Samorządu Terytorialnego z Województwa Warmińsko – Mazurskiego (pełna lista jednostek umieszczona jest w załączniku nr 1 do regulaminu).
 2. Cyfrowy Urząd zarządzany jest przez Województwo Warmińsko – Mazurskie, zlokalizowane przy ul Emilii Plater 1, 10 – 562 Olsztyn, posiadające numer REGON 510742333.
 3. Każdy podmiot publiczny, który posiada swoją skrzynkę podawczą w systemie Cyfrowy Urząd i udostępnia w niej usługi zwany jest dalej Urzędem.
 4. Cyfrowy Urząd służy do świadczenia usług drogą elektroniczną umożliwiając klientowi Urzędów interaktywne wypełnienie wniosku, wysyłanie i przyjmowanie korespondencji elektronicznej. Klient Urzędu zwany jest dalej Użytkownikiem.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z usług Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdzeniem jego przyjęcia. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność z tytułu korzystania z usług Cyfrowego Urzędu w zakresie przestrzegania niniejszego regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Użytkownik zobligowany jest do zapoznania się ze sposobem postępowania i wykorzystania Cyfrowego Urzędu, zawartego w zakładce Pomoc przedmiotowego systemu.
 7. W panelu "Katalog Usług" udostępniony jest wykaz i opis usług publicznych świadczonych przez Urzędy. Poszczególne usługi Urzędów oraz ich wykaz i dostępność mogą się różnić między sobą w zależności od Urzędu.
 8. Zakazuje się Użytkownikowi dostarczania treści o charakterze niezgodnym z treścią wymaganą w formularzu. Województwo Warmińsko - Mazurskie nie ponosi odpowiedzialności za sprzeczne z prawem działania Użytkownika, a także Urzędów. Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie będą rozpatrywane przez Urzędy.
 9. Funkcjonalność wysyłania formularzy i otrzymywania odpowiedzi z Urzędu udostępniona jest wyłącznie dla Użytkowników posiadających swój profil w systemie Cyfrowy Urząd.
 10. Dostęp do funkcji "Twój profil" możliwy jest tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
 11. Login i hasło do zakładki "Twój profil" uzyskuje się podczas procedury rejestracji Użytkownika, po wybraniu opcji "nowe konto".
 12. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać loginu lub hasła osobom trzecim. W przypadku ich ujawnienia, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za czynności dokonane z wykorzystaniem loginu lub hasła. Województwo Warmińsko – Mazurskie, ani żaden z Urzędów, nie ponosi wówczas jakiejkolwiek odpowiedzialności za wyrządzoną w ten sposób szkodę.
 13. Użytkownik ma świadomość, że adres e-mail podany podczas rejestracji umożliwia odzyskanie hasła przez osoby posiadające możliwość odbierania poczty z podanego adresu email. W związku z powyższym Użytkownik może się posługiwać jedynie osobistymi adresami email.
 14. W przypadku podejrzenia uzyskania loginu lub hasła użytkownika do funkcji "Twój Profil" przez osoby nieuprawnione, użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Departament Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie telefonicznie (tel. 089 52 19 400. Po pozytywnej weryfikacji tożsamości Użytkownika przez pracownika Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, konto Użytkownika zostaje zablokowane. Odblokowanie konta wymaga osobistego zgłoszenia się do Departamentu Społeczeństwa informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (lokalizacja Departamentu: ul. Głowackiego 17, 10-900 Olsztyn).
 15. Użytkownik zgadza się na przetwarzanie przez Województwo Warmińsko - Mazurskie swoich danych osobowych do celów prowadzenia Cyfrowego Urzędu.
 16. Dokumenty i formularze doręczane do Urzędu za pomocą Cyfrowego Urzędu powinny zgodnie z art. 63 k.p.a. być uwierzytelnione przy u życiu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 r., nr 64 poz. 565 z późn. zm.). Brak wymaganego podpisu stanowi brak formalny, który może zostać usunięty w trybie art. 64 k.p.a.
 17. Dokument uznaje się za dostarczony do Urzędu po dostarczeniu Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO), wygenerowanego i odesłanego automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu w skrzynce kontaktowej Urzędu, do skrzynki "Twoje Sprawy" Użytkownika. UPO stanowi poświadczenie przedłożenia w znaczeniu art. 57 §5 ust. 1 k.p.a.
 18. Województwo Warmińsko – Mazurskie zastrzega sobie możliwość odrzucania dokumentów elektronicznych zwierających wirusy, lub inne zagrożenia dla systemu teleinformatycznego Cyfrowego Urzędu lub Urzędu.
 19. Użytkownik wyraża zgodę na doręczanie drogą elektroniczną przez Urzędy, do folderu Twoje Sprawy Urzędowych Poświadczeń Odbioru.
 20. Odpowiedzi wysyłane przez Urząd do Użytkownika zostaną doręczone zgodnie z wolą wyrażoną przez Użytkownika w formularzu (elektronicznie przy pomocy skrzynki podawczej Cyfrowego Urzędu, pocztą tradycyjną bądź będą do odebrania osobiście w Urzędzie).
 21. Odbiór dokumentów elektronicznych następuje zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 14.09.2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2011 r., Nr 206 poz. 1216) poprzez opatrzenie Urzędowego Poświadczenia Odbioru podpisem elektronicznym umożliwiającym identyfikację podpisującego w sposób określony w art. 20a ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 r., nr 64 poz. 565 z późn. zm.).
 22. Województwo Warmińsko - Mazurskie zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego regulaminu. Każdy użytkownik w momencie logowania się zostanie powiadomiony o takiej zmianie. W przypadku odmowy akceptacji nowej treści regulaminu przez Użytkownika umowa o świadczenie usług przy zastosowaniu Cyfrowego Urzędu wygasa i Użytkownik traci dostęp do Skrzynki Kontaktowej.
 Załącznik nr 1 do regulaminu